مشاوران


سرکار خانم بنت الهدي مير هاشمي

مدير فني مركز آواي درون


سرکار خانم راحله محمد

مشاور کودک و نوجوان


سرکار خانم فرزانه کلانتری

مددکار اجتماعی